Prawo nieruchomości oraz obsługa procesów inwestycyjnych

Nasze usługi adresujemy do deweloperów, funduszy nieruchomości, najemców, wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami, inwestorów indywidualnych oraz byłych właścicieli nieruchomości i ich spadkobierców.

Doradzamy przy nabywaniu, zbywaniu i zagospodarowywaniu nieruchomości.

Przeprowadzamy analizy prawne (due diligence) nieruchomości, w tym badamy tytuły prawne i obciążenia prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, analizujemy zgłoszone roszczenia reprywatyzacyjne.

Doradzamy w procesie zawierania umów na wykonanie robót budowlanych i umów o finansowanie inwestycji,

Współpracujemy z inwestorami, architektami i wykonawcami robót budowlanych przy uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych.

Przeprowadzamy działania prawne mające na celu restrukturyzację, przekształcenie i zmianę przeznaczenia nieruchomości,

Uczestniczymy w postępowaniach sądowych i administracyjnych, których przedmiotem są nieruchomości, dokonanie wpisów w księgach wieczystych, podział i przekształcenie nieruchomości, a także postępowania egzekucyjne z nieruchomości.

Wybrane projekty

  • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących nabycia i dzierżawy nieruchomości rolnych wchodzących w zasób Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
  • Doradztwo przy reprywatyzacji nieruchomości znacjonalizowanych po 1945 roku.
  • Bieżąca kompleksowa obsługa deweloperów oraz inwestycji budowlanych i deweloperskich, również w aspekcie zgodności z przepisami prawa konsumenckiego.
  • Udział w komercjalizacji nieruchomości biurowych i usługowych.
  • Doradztwo na rzecz inwestora podczas prowadzonej w Centrum Warszawy inwestycji biurowo – handlowej, od etapu rozpoczęcia prac budowalnych poprzez uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i komercjalizację powierzchni biurowej i handlowej.
  • Udział w inwestycji budowlanej prowadzonej przez inwestora z branży usług ochrony osób i mienia.